Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Državna imovina

Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 155/2023 -dalje u tekstu: Zakon) poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu građevina povjereni su županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, u smislu ovoga Zakona, su:
 • neizgrađeno građevinsko zemljište
 • građevine sa zemljištem za redovitu uporabu te građevine
 • stanovi i poslovni prostori
 • planinarski objekti
 • kamp
 • neprocijenjeno građevinsko zemljište
 • rezidencijalni objekti
 • nekretnine pod posebnim načinom upravljanja
 • nekretnine od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, na kojima je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske.

Neizgrađeno građevinsko zemljište je zemljište na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske, pod uvjetom da pravo upravljanja nije posebnim zakonom ili drugim aktom povjereno drugom tijelu.

Građevine sa zemljištem za redovitu uporabu te građevine su zgrade za koje su fizičke ili pravne osobe ishodile rješenje o izvedenom stanju, ruševine i napuštene građevine, s pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu tih građevina, na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske pod uvjetom da pravo upravljanja nije ovim Zakonom ili posebnim propisom povjereno drugom tijelu

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:
 • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske - Županiji, Gradu - sjedištu županije ili velikom gradu a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi,
 • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.
 • jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području  nekretnina nalazi, jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Kontakti

Voditelj odsjeka za upravljanje nekretninama

Martin Varenina, dipl.iur.

023/350-344

martin.varenina@zadarska-zupanija.hr

Voditeljica pododsjeka za stambeno zbrinjavanje

Slava Jerić, dipl. iur.

023/251-340

023/251-368

slava.jeric@zadarska-zupanija.hr

Povratak na mrežnu stranicu Zadarske županije

Image

 

Službene stranice Zadarske županije
Copyright © 2023. Zadarska županija.  Uvjeti korištenja.   Izjava o pristupačnosti.